Kerkenraad en college van kerkrentmeesters

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Predikant en kerkenraad dragen samen zorg voor de dienst van het Woord en de bediening van de sacramenten. Het pastoraat is de zorg van de predikant en de ouderlingen. Daarbij hoort ook het opzicht over belijdenis en wandel van de leden der gemeente. De diakenen zijn belast met de uitoefening van het diakonaat der kerk in de breedste zin van het woord. Aan het college van kerkrentmeesters is de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente toevertrouwd. Hun taak is onder andere het inzamelen van de geldelijke gaven van de gemeenteleden en het beheer van de kerkgebouwen in Ooltgensplaat en Langstraat en de predikantswoning. Verder is er de zorg voor het traktement van de predikant en de salarissen van de kerkelijke medewerkers. De kerkrentmeesters zijn ook verantwoordelijk voor het voeren van de kerkelijke administratie en het innen van de bijdragen voor onder andere de aktie Kerkbalans. Laat ieder gemeentelid zijn of haar verantwoordelijkheid voor de dienst des Heeren verstaan en bijdragen naar vermogen! De samenstelling van de kerkenraad is als volgt:

1 Predikant

5 Ouderlingen

2 Ouderling-kerkrentmeesters

4 Diakenen

3 Kerkrentmeesters