UW WOORD IS EEN LAMP VOOR MIJN VOET EN EEN LICHT OP MIJN PAD

Onze gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en rekent zich tot de
richting van de Gereformeerde Bond.
De kerk in het buurtschap Langstraat valt onder verantwoordelijkheid van onze gemeente.
Wat wij geloven wordt onder andere verwoord in de apostolische geloofsbelijdenis.
De gemeente telt 617 leden.
Hiervan zijn 210 personen belijdend leden 407 personen dooplid.
Onze gemeente bestaat sinds 1574 en is sindsdien door 44 predikanten gediend.
De kerk behoort tot de Protestantse Classis Delta.

Kerkenraad

De kerkenraad telt in onze gemeente 11 leden, die worden gekozen door en uit de belijdende leden van de kerkelijke gemeente.
De kerkenraad bestaat uit de predikant, vier wijkouderlingen, één jeugdouderling ,
twee ouderlingen-kerkrentmeesters en vier diakenen.
Predikant en ouderlingen dragen samen zorg voor de dienst van het Woord en de bediening van de sacramenten.
Daarnaast is het pastoraat aan hun zorgen toevertrouwd.
De diakenen zijn belast met de uitoefening van het diaconaat van de kerk, in de breedste zin van het woord. Klik voor meer informatie door naar de ANBI pagina.
Aan het college van kerkrentmeesters is de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente toevertrouwd.
Klik voor meer informatie door naar de ANBI pagina.

Pastoraat

In de maanden oktober tot en met maart wordt door de ouderlingen huisbezoek afgelegd.
De wijkouderling komt een keer in de twee jaar bij u op bezoek, samen met een andere ouderling of een bezoekbroeder.
Daarnaast bezoeken predikant en ouderling de zieken en ouderen.
Als u bij ziekte of andere omstandigheden geestelijke bijstand wenst, kunt u contact opnemen met de predikant of de wijkouderling.
Zie gemeentegids voor een overzicht betreft de wijkindeling.

Heilige Doop

Het sacrament van de Heilige Doop wordt regelmatig bediend.
Berichtgeving hierover geschiedt via de kerkbode.
Ouders die hun kind ten doop willen houden, kunnen dit kenbaar maken aan de predikant.
De ouders ontvangen kraambezoek en worden uitgenodigd de doopzitting bij te wonen, die ongeveer een week voor de bediening van de doop wordt gepland.
Graag zien wij tijdens de doopzitting ook uw trouwboekje.
Ter herinnering aan de doop ontvangt u een doopkaart.

Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar vindt in het midden van de gemeente de bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal plaats.
De zondag daaraan voorafgaand wordt de voorbereidingsdienst gehouden.
Op de Avondmaalszondag is er ’s avonds een dienst van dankzegging en nabetrachting.
In de week voor de Avondmaalsviering wordt Censura Morum en een bezinningsuur gehouden.

Kinderoppas

Tijdens de morgendienst en op bid- en dankdag tijdens de middagdienst is er kinderoppas in Elthato.
Ouders kunnen hun kleine kinderen daarheen brengen, zonder ze van tevoren op te geven.
Door deze oppas worden beide ouders in de gelegenheid gesteld naar de kerk te gaan.
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de contactpersoon.

Kerkauto

Voor mensen die slecht ter been zijn is er een mogelijkheid om per auto vervoerd te worden om zo de kerkdiensten te kunnen bijwonen.
Een groep vrijwilligers zorgt om de beurt voor het vervoer.
U kunt zich opgeven via de contactpersoon.

Collectemunten

Collectemunten zijn eens per maand verkrijgbaar in de consistorie van de kerk.
Door deze munten te kopen heeft u een kwitantie in handen van het betalen van giften die fiscaal aftrekbaar zijn.
Er zijn munten met een waarde van  € 0.75 (Blauw),  € 1,50 (Grijs) en € 3,00 ( Groen) .
Ze zijn te koop in zakjes van € 60,00, u kunt ze voor alle kerkelijke activiteiten gebruiken.

Kerktelefoon

Voor zieken en bejaarden die niet meer in de gelegenheid zijn om de kerkdienst te bezoeken, bestaat de mogelijkheid om een luisterkastje te gebruiken. Zo is er gelegenheid om thuis de kerkdiensten te volgen. Ook voor een kortere periode kunt u zo’n kastje aanvragen. Er zijn geen aansluitkosten of wachttijden. Tevens kan er bij u een kastje aangesloten worden zodat u live kunt meekijken via uw T.V. of P.C. Aanvragen voor plaatsing, verhuizing of opzegging en eventuele klachten kunnen worden ingediend bij een van de diakenen.

Ringleiding

Zowel de kerk als het verenigingsgebouw is voorzien van een ringleiding waarmee slechthorenden het geluidssignaal rechtstreeks op hun gehoorapparaat kunnen ontvangen.

Kerkbalans

Elk jaar wordt in januari de actie Kerkbalans gehouden. Deze actie is noodzakelijk voor een goede voortzetting van de eredienst. Ieder wordt gevraagd naar vermogen bij te dragen.